Browse Items (20 total)

  • Tags: 2519

P386 2519.jpg
P386-394/2519- คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 19 ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับ

P282 2519.jpg
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2519
P282-285/2519- นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษาเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2519 และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดีในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2519

P110 2519.jpg
P110/2519-หอพักนักศึกษา 16 กำลังถูกไฟไหม้
P111-125/2519-นักศึกษาและบุคลากรร่วมกับเทศบาลเมืองของแก่นช่วยกัน
ดับเพลิง
P126-129/2519-ภาพความเสียหายของหอพักนักศึกษา 16 หลังเพลิงสงบ

P87 2519.jpg
P87-91/2519- ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังเมื่อวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 9 ที่ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P34 2519.jpg
ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2519
P34-37/2519-การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
P38-39/2519-การชมแปลงเกษตร

P1 2519.jpg
P1/2519-การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
P2/2519-การแข่งขันกีฬาแชร์บอล
P3-5/2519-การมอบรางวัล
P6-9/2519-การแห่ขบวนกลองยาว
P10-P11/2519-กองเชียร์

c2519-8.pdf
วาระที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2519
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

c2519-7.pdf
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรายงานข้อราชการของอธิการบดี
วาระที่ 3 การเสนอแต่งตั้งกรรมการร่างระเบียบการสรรหาอธิการบดีและคณะบดี
วาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 5…

c2519-6.pdf
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2519 เมื่อวันอังคารที่ 1 มุถุนายน 2519
วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 4…

c2519-5.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2519 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอให้พิจารณา
2.1 ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง และองค์การมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

c2519-4.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 แต่งตั้งพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
2.2 การอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
2.3…

c2519-3.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2519 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคัดค้านการสรรหาอธิการบดีแบบก้าวหน้า
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

c2519-2.pdf
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2518 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2518
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 วาระอื่น ๆ
3.1…

c2519-9.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2519
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2519

วาระที่ 2 เรื่องที่อธิการบดีเสนอที่ประชุม
2.1 ขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2