รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรายงานข้อราชการของอธิการบดี
วาระที่ 3 การเสนอแต่งตั้งกรรมการร่างระเบียบการสรรหาอธิการบดีและคณะบดี
วาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2519 เมื่อวันอังคารที่ 1มิถุนายน 2519
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-07-26

Files

c2519-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed July 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/70.

Output Formats