การประชุมสภาปี 2519

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2519

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่8
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2519
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2519

วาระที่ 2 เรื่องที่อธิการบดีเสนอที่ประชุม
2.1 ขอเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 …

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่1
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2518 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2518
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 วาระอื่น ๆ
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่2
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2519 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคัดค้านการสรรหาอธิการบดีแบบก้าวหน้า
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่3
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 แต่งตั้งพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์
2.2 การอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
2.3…

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่4
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2519 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอให้พิจารณา
2.1 ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง และองค์การมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่5
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2519 เมื่อวันอังคารที่ 1 มุถุนายน 2519
วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 4…

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่6
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรายงานข้อราชการของอธิการบดี
วาระที่ 3 การเสนอแต่งตั้งกรรมการร่างระเบียบการสรรหาอธิการบดีและคณะบดี
วาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 5…

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่7
วาระที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2519
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2519