รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2519 เมื่อวันอังคารที่ 1 มุถุนายน 2519
วาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดี
วาระที่ 4 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-06-22

Files

c2519-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed July 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/67.

Output Formats