รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2519 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2519
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐคัดค้านการสรรหาอธิการบดีแบบก้าวหน้า
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 กรมแรงงานขอใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยรัฐธรรมนูญ สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศัการช 2519
3.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้
3.4 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 รองอธิการบดีฝ่ายธุรการลาออกจากราชการ
4.2 ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีขอลาออก
4.3 คณะเกษตรศาสตร์ขออนุมัติยืมเงินรายได้เพื่อซื้อพันธุ์สัตว์สำหรับงานวิจัย
4.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการตรวจยานพาหนะ เข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2519
4.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
4.6 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจากรายได้มหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-02-27

Files

c2519-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed July 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/61.

Output Formats