รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2518 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2518 และการอนุมัติให้ปริญญา ตามหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ สร.มท. 0501/พ.ว. 422 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(1) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มของโรงพยาบาลชั่วคราวมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(2) ค่าครุภัณฑ์คณะแพทยศาสตร์
(3) ค่าวัสดุก่อสร้างสนามยิงปืนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมข้าราชการ
(5) ค่าจ้างอาจารย์เข้าปฏิบัติงานก่อนที่จะได้รับอัตราในปี 2519
2.3 การสรรหาคณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2518-07-25

Files

c2518-7.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2518 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/62.

Output Formats