Browse Items (38 total)

  • Tags: คณะแพทยศาสตร์

พิธี เปิด.pdf
การที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น…

P1306 2530.jpg
P1306-1308/2530- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นถวายพวงมาลาและพวงมาลัย
P1309-1313/2530-…

d2540-16.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2540 …

c2521_5.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2