Browse Items (6 total)

  • Tags: วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

P137 2534.jpg
P137-138/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
P147/2534- อธิการบดี ตักบาตร ถวายภัตตาหาร
P148/2534- รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี ตักบาตร
P149-151/2534- รศ.รังษี นันทสาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหารและบุคลากร…

dean2_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12…

d2526-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
2.2 ผลการดำเนินการของศูนย์หนังสือ สำนักวิทยบริการ
2.3…

d2530_1.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 27/2529
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม …

d2522-23.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2522 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่
วาระที่ 3 เรื่อเสนอเพื่อทราบ
3.1 …

d2539-2.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2539
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2539
ณ ห้องปรุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2538 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ระเบียบวาระที่ 2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2