Browse Items (19 total)

  • Tags: ปี2526

d2526-27.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 26/2526 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกร้านแสดงนิทรรศการงานไหมประจำปี 2526 จังหวัดขอนแก่น
2.2…

d2526-26.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 25/2526 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลังการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุในการสอน
2.2…

d2526-25.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2526 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2.2…

d2526-24.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2526 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดทำครุยวิทยฐานะขั้นมหาบัณฑิตไว้เป็นตัวอย่าง
2.2…

d2526-23.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2526 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

d2526-2.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
2.2 ผลการดำเนินการของศูนย์หนังสือ สำนักวิทยบริการ
2.3…

d2526-22.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2526 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับนักเรียนเรียนดี ฯ ประจำปีการศึกษา 2527
2.2…

d2526-21.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2526 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกร
2.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่

d2526-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2526 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของนายกสโมสรนักศึกษา
2.2…

d2526-19.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2526 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2527
2.2…

d2526-18.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2526 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.2…

d2526-17.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2526 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กีฬาประเพณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

d2526-16.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2526 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2526
วาะรที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับน้องใหม่
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดี…

d2526-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2526 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

d2526-14.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2526 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา…

d2526-13.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2526 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแก้ไขระดับคะแนน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2526-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2526 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาของลูกจ้างประจำ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2526-11.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2526 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 สโมสรนักศึกษาจัดงานรับน้องใหม่รุ่นที่ 20
วาระที่ 3…

D2526_เธ„เธฃเธฑเน‰เธ‡เธžเธดเน€เธจเธฉ.pdf
วาระที่ 1 พิจารณาร่างปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2526
วาระที่ 2 รับทราบเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออก
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2