การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่17

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2526 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กีฬาประเพณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.2 กำหนดการ “วันวิทยาศาสตร์”
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การฝึกงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2526
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี 2527
5.2 โครงการปรับปรุงและขยายห้องปฏิบัติการภาษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
5.3 การจัดตั้งสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ ชั่วคราว

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-08-17

Files

d2526-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed June 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/574.

Output Formats