การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง)ระเบียบมข. ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2545 และ (ร่าง) ระเบียบมข. ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิขสิทธิ์ พ.ศ.2545
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. และโครงการสวนรุกขชาติ
4.1.2 โครงการบริหารจัดการหอพักที่สร้างใหม่ 9 หลัง และ (ร่าง) ระเบียบมข. ว่าด้วยหอพักในกำกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.1.3 ขอปรับปรุงประกาศฯ เงินกองทุนในฝ่ายวิชาการ
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏีวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.6 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาชาวิชาการจัดการเภสัชกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
4.1.7 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)
4.1.8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2545 เพิ่มเติม
4.1.9 ข้อกำหนดในการศึกษาโครงการภูมิปัญญาไทยเพื่อปฏิรูประบบราชการ
4.1.10 การพิจารณาต่อสัญญาการบริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
4.1.11 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ…
4.1.12 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.1.13 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2545
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-03-06

Files

d2545-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/573.

Output Formats