Browse Items (4 total)

  • Tags: สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

d2542-11.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.3 เรื่องที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 12 …

d2545-6.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม …

d2545-5.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง)ระเบียบมข. …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2