การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่10

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.3 เรื่องที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.4 รายงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัดขอนแก่น

4 เรื่องเสนอใหม่
12.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.5.1 การใช้เงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค 5% ปีงบประมาณเงินรายได้ 2542
12.5.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอความอนุเคราะห์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงจาก 11% เป็น 9% ต่อปี
12.5.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย พ.ศ.2542)
12.5.4 การประเมินผลมหาวิทยาลัย
12.5.5 การจัดสรรเงินกองทุนรวม 3% งบประมาณเงินรายได้ปี 2543
12.5.6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2542) เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

12.6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
12.6.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2540
12.6.2 สรุปข้อมูลการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2540
12.6.3 สรุปข้อมูลการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2542 และหลักสูตรปฏิทินการอบรม/สัมมนาทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2542

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-06-09

Files

d2542-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/587.

Output Formats