การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22 /2536
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 งบประมาณเงินรายได้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2537
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดนิทรรสการ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
3.3 โครงการขี่จักรยานรณรงค์เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2536)
4.2 โครงการปริญญาเอกระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
4.3 ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2536) จำนวน 7 หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ
5.2 การใช้งบกองทุนรวมร้อยละ 3 เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย ข และ ค
5.3 โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบและวิธีการแก้ปัญหาการลาออก โอนย้ายของ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-01-12

Files

d2537-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2537 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/586.

Output Formats