การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2531
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขอแก้ไขชื่อวิชาตามข้อทักท้วงของที่ประชุมคณบดี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การรับช่วงนิสิต นักศึกษาในโครงการ พสวท. เข้าศึกษาต่อในบัณฑิตวิทยาลัยศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท.
3.2 การเปิดวิชา
3.3 ตารางการสัมมนาคณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้วยคอมพิวเตอร์
4.2 การเพิ่มปริมาณการผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
4.3 การตั้งชื่อถนนและหมู่บ้าน
4.4 การอนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเลื่อนการแสดงนาฏศิลป์และกายศิลป์จากประเทศธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5.2 กำหนดการต้อนรับนักศึกษาใหม่
5.3 ขอเชิญร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.4 หารือการสอบภาคฤดูร้อน
5.5 การใช้อาคารศิลป (เรือน อี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2531-05-25

Files

d2531_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2531 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/585.

Output Formats