การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 โครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
4.1.2 ขอเสนอหลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.2.2 สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2545
4.2.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25444
4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2544
4.2.5 สรุปกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-15 มี.ค. 2545
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-04-03

Files

d2545-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2545 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed March 21, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/584.

Output Formats