Browse Items (9 total)

  • Tags: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2541-26.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน …

dean20_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี…

dean7_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน…

dean7_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งงดประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนพฤษภาคม…

d2545-7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545 …

d2540-6.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ ขั้นปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2