Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

d2545-7.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2545 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2