การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 สรุปจำนวนนักศึกษาตามวิธีรับเข้า ปีการศึกษา 2549
1.3 รายงานข้อเสนอของคณบดีที่เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 หนังสือจาก สทศ.ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการตรวจข้อสอบ O-Net และ A-NET
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เพิ่มเติม
4.2 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง
4.3 ร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ ภาคปกติหลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์
4.4 ร่างประกาศฯ เรื่องการเทียบโอนรายวิชา และค่าคะแนนของรายวิชา ระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ
4.5 ขออนุมัติจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และขอความเห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ.2549
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2548
5.3 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2548 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
5.4 การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ข้าราชการ
5.5 ความเชื่อมโยงหลักสูตร สาขาวิชาเอก สาขาวิชา ISCED และกลุ่มสาขา กรอ.
5.6 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
5.7 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.8 รายงานผลการดำเนินการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารพยาธิวิทยาคลินิก (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2547-2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี
5.9 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนพฤษภาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
6.2 รายงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานบันเทิงและสถานบริการรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
6.4 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ APEC International
Symposium on “Innovation and Good Practices for Teaching and
Learning Mathematics through Lesson Study, Khon Kaen Session”
6.5 รายงานของคณะกรรมการดำเนินเพื่อกำกับดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพนักศึกษาและบุคลากร

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-06-14

Files

dean7_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/734.

Output Formats