การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2549
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบริการห้องพิเศษและค่าอาหาร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.2 พิจารณาเสนอผู้แทนคณบดีร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.3 โครงการจัดตั้งสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.
4.4 โครงการจัดตั้งสถาบันขงจี๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซาท์เวสท์ ประเทศจีน และร่างระเบียบฯ ว่าด้วย สถาบันขงจี๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549
4.5 วัดตราชูวนาราม ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
4.6 พิจารณาเสนอผู้แทนผู้บริหารร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2548
5.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามการปรับโครงสร้างใหม่ของคณะ/หน่วยงานของ มข.
5.3 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เพิ่มเติม
6.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 การพิจารณาข้อมูลการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก ตามเกณฑ์การประเมินและการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบประเมินของ สมศ.
6.4 พิจารณาเสนอผู้แทนคณบดีร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย
6.5 กำหนดการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2549
6.6 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2548
6.7 สรุปการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาครัฐสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-06-21

Files

dean8_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/735.

Output Formats