Browse Items (6 total)

  • Tags: ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

dean8_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2549
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14…

dean8_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2546…

dean7_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 มี.ค.…

d2542-9.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องและมติที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2542
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2542 เมื่อวันที่ 21 เมษายน…

d2539-9.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคารขวัญมอ …

d2543-16.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.27 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.27.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2