การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สรุปมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้เงินกองทุน 3%
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขออนุมัติใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2536 ข้อ 10
4.1.2 ขอความเห็นชอบในหลักการให้มีการเช่าซื้อเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพง
4.1.3 ขอเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.1.4 คณะทันตแพทยศาสตร์ขอเสนอหลักสูตรใหม่
4.1.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.7 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.2 โครงการสถาบันอุดมศึกษาเปิดสนามกีฬาสู่ชุมชนเทิดพระเกียรติ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่นในอนาคต
5.2 รายงานประจำปีงบประมาณ 2545 และรายงานผลการสำรวจการรับฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน SARS

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-04-02

Files

dean8_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/702.

Output Formats