การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขออนุมัติจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลักษณะโครงการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบปลายภาคต้นปีการศึกษา 2549
4.2 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย ค่าตอบแทนในการให้บริการนอกเวลาราชการปกติที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทย์ พ.ศ. ...
4.3 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
4.4 เสนอขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวัฒนธรรม
4.5 การแก้ไขข้อกำหนดในการก่อสร้างหอพักสวัสดีการนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
4.6 ร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง ด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
4.7 สถานภาพของสถาบันเอดส์
4.8 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.9 รูปแบบการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติปีการศึกษา 2550
4.10 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติแนวทางการควบคุมภายใน ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของราชการ
5.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.3 ข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม
5.4 รายงานผลการดำเนินการจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2549
5.5 ขอทราบความคืบหน้าค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
5.6 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
5.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา และสถานที่ราชการ
5.8 วารสารวิจัย มข.ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2550)
5.9 ก.พ.อ.กำหนดโครงสร้างตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการเข้าสู่ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ
5.10 กฎประกาศ ก.พ.อ.แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
5.11 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-03-09

Files

dean5_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/701.

Output Formats