การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่8

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวีการบริหารงาน ด้านบริหารงานบุคคล
3.2 การแก้ปัญหากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับโครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ
4.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
4.4 การเสนอชื่อผู้แทนครบดีเป็นคณะกรรมการการลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4.5 ขอให้พิจารณายุติการดำเนินการเกี่ยวกับการนำ มข. ออกนอกระบบราชการ และพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการให้ มข.เป็นมหาวิทยาลัยอิสระที่เป็นส่วนราชการ
4.6 การจัดระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แจ้งยืนยันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อยู่ระหว่างการค้างพิจารณาของรัฐสภา
5.2 รายงานผู้สอบบัญชีและผลดำเนินการโครงการพิเศษบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
5.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2547
5.4 แจ้งมติที่ประชุมคระกรรมการพิจารณาแบบและแผนผัง ครั้งที่ 1/2548
5.5 รายงานผลคดี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประณีประนอมยอมความในคดีเพ่ง
6.4 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
6.5 ขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาสาสตร์
6.6 การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-05-04

Files

dean8_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/700.

Output Formats