Browse Items (19 total)

  • Tags: สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean5_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2547
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 2/2547…

dean3_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 1/2547…

dean2_47.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม …

d2527-15.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2527 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

dean3_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8…

dean2_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2549
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มรกาคม…

dean_ex18Nov46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean6_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม…

dean10_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1…

dean9_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 20…

dean8_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2548…

dean3_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ…

dean6_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2548
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2548…

dean2_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่…

d2542-11.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
12.3 เรื่องที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 12 …

d2529-7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม…

d2528-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2528 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณปี 2530
2.2 สถิติจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาปีการศึกษา
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2