การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2548) เรื่องการเก็บเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล
4.2 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.3 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.4 โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 รายงานผลการดำเนินงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร
6.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
6.3 คำพิพากษาศาลปกครอง กรณีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6.4 รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาและผลกระทบในการบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากไม่มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐรองรับของคณะกรรมาธิการการศึกษา
6.5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 995/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งหรือการใช้รถราชการ
6.6 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
6.7 ขอเสนอจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกแยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.8 ปฏิทินกระบวนการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
6.9 การเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-01-19

Files

dean2_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/680.

Output Formats