การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2526 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2526
1.2 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2526 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจ
สุขภาพกรณีพิเศษและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการบริการ
ตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ พ.ศ. 2526
2.2 พิธีไหว้ครูของนักศึกษา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 งานพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์
3.2 ความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคณะกรรมการเสนอชื่อ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2527
4.2 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การวัดผลการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2526
4.3 ร่างตราสารมูลนิธิทุนอาหารกลางวันเพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเบิกจ่ายค่าตรวจและควบคุม Senior Project

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-03-23

Files

d2526-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed February 8, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/679.

Output Formats