การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานของผู้สอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
3.2 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
3.4 ขออนุมัติกำหนดคณะและสาขาวิชาตามข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 รายงานผลกรดำเนินงานสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2546
5.2 ความคืบหน้าในการบริหารจัดการบริหารจัดการหอพักใหม่ 9 หลัง และ การขออนุมัติก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
5.3 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
5.4 การแสดงพระธรรมเทศนา ตามโครงการผ้าป่าช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว
5.5 การจัดทำตารางการเรียนการสอน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-02-12

Files

dean5_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/678.

Output Formats