Browse Items (1 total)

  • Tags: หอพักใหม่ 9 หลัง

dean5_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 คำสั่งแต่งตั้งเกี่ยวกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
ระเบียบวาระที่ 3…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2