การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การจัดการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี
2.1 รายงานการประชุมคณบดี 22/2547 เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไข ดังนี้
2.2 รายงานการประชุมคณบดีวาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างการปรับโครงสร้างและระบบบริหาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติโครงการรับอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เป็นกรณีพิเศษ
4.2 การแบ่งส่วนงานภายในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการ ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ...
4.4 การขอความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นประชาคม มข. เกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในรูปแบบมหาวิทยาลัยอิสระของรัฐ
4.5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ตอบข้อซักถามนักศึกษาลาวเกี่ยวกับการรับทุนรัฐบาลไทย
5.2 บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
5.3 ขอความร่วมมือเชื่อมโยงเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์การพัฒนากฎหมายของรัฐบาล
5.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.5 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
5.6 ชี้แจงกรณีข่าวหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.7 การบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากคลื่นสึนามิในเขตจังหวัดภาคใต้
5.8 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของคณะ/หน่วยงาน
5.9 คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นคดีนางสุพร เมธาประเสริฐ ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.10 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมคณบดี ประจำปีการศึกษา 2548
5.11 ขอเชิญร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 2
5.12 การขออนุญาตปิดถนน เพื่อจัดโครงการถนนศิลปะ (ART LANE)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเสนอชื่อคระกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
6.2 ประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
6.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
6.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรอบประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-01-12

Files

dean1_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/677.

Output Formats