Browse Items (5 total)

  • Tags: ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

dean16_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2547
เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 7/2547…

dean3_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 1/2547…

dean13_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2548…

dean1_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2548
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม…

d2545-19.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2