Browse Items (8 total)

  • Tags: ศูนย์คอมพิวเตอร์

P1592 2532.jpg
P1592-1601 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์
P1602-1629 ทรงทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องนำเสด็จทอดพระเนตร
P1630-1638…

dean16_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2547
เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 7/2547…

dean19_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2546
วันพุธที่ 10 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2546 เมื่อพุธวันที่ 3 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3…

dean7_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ …

dean2_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2548
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2