การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่16

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2547
เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 7/2547 และมติยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่15/2547 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 โครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2546
6.2 ประมาณการายรับรายจ่ายและแผนการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมข. ประจำปีงบประมาณ 2548
6.3 โครงการพัฒนาความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning เพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย
6.4 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2548
6.5 รายงานผลคดี
6.6 การจัดระเบียบบ้านพักในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.7 การซื้อฐานข้อมูล E-book ของสำนักวิทยบริการ
6.8 การเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์และระบบข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-09-01

Files

dean16_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed February 3, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/812.

Output Formats