การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่17

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่17

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2547
เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่16/2547 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2548
4.2 การเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลับและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.3 การส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอกในเขตจังหวัดขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2542
6.2 การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
6.3 การกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
6.4 ดัชนีวัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลคดี กรณีการระงับหักเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์
6.6 รายงานความคีบหน้าการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่าน IP
6.7 การเสนอเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยมอบอำนาจในการอนุมัติปริญญาให้ที่ประชุมคณบดี
6.8 การอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-09-08

Files

dean17_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่17,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/813.

Output Formats