การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2547
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 17/2547 เมื่อพุธที่ 8 กันยายน 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ผลการทาบทามนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับปรุงโครงสร้างสำนักวิทยบริการ
4.2 ขออนุมัติจัดโครงการรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2548
4.3 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์
4.4 ขอปรับอัตราค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันโครงการพิเศษ
4.5 ร่างประกาศฯ เรื่องมาตรการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับจราจร
4.6 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.1 การกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
5.2 รายงายผลการดำเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2546 และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีรายได้ 2546
5.3 การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี
5.4 รายงานคดีที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดี (กรณีนายปรีดา นาคผิว กับพวก)
5.5 โครงการงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2548
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดมาตรฐานการจ้างเหมาบริการการรักษาความปลอดภัย(TOR)
6.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร์
6.4 การลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.4 การสัมมนา Strategic Leadership for Managing Change

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-10-14

Files

dean18_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/814.

Output Formats