การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2547
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2547
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ผลการทาบทามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
4.2 การปรับค่าเลี้ยงดูเด็กของศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กคณะพยาบาลศาสตร์
4.3 ร่างประกาศฯ เรื่อง การเลื่อนกำหนดการสอบกลางของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2547
4.4 ขออนุมัติตัดจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยให้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.1 รายงานความคืบหน้าการขอโอนงินและทรัพย์สินไม่ถาวรให้เป็นเงินทุนจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
5.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-11-03

Files

dean19_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/815.

Output Formats