Browse Items (2 total)

  • Tags: กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

P282 2519.jpg
ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2519
P282-285/2519- นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เยี่ยมชมกิจการคณะต่างๆ และหอพักนักศึกษาเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2519 และประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สำนักงานอธิการบดีในวันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2519

dean18_47.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2547
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2