การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2546
วันพุธที่ 10 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2546 เมื่อพุธวันที่ 3 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 รายงานผลการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ เพิ่มเติม
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขออนุมัติหลักการชลอการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
5.2 เอกสารสัมพันธ์ฉลอง 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของสถาบันสันติศึกษา
5.3 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2547 ของโครงการวิทยาลัยบณฑิตศึกษาการจัดการ
5.4 การบริหารการจัดการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2547
5.5 กำหนดการประชุมคณะบดีเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2547

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-09-10

Files

dean19_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/770.

Output Formats