การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่22

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.29 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 เรื่องเสนอใหม่
12.30 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.30.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
12.31 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-10-21

Files

d2541-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/771.

Output Formats