การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2546
วันพุธที่ 15 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 19/2546 เมื่อพุธวันที่ 10 กันยายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2547
4.1.2 ผลการดำเนินงานและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำประมาณ 2545 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.1.3 ขอลดหย่อนเงินบริจาคติดตั้งเครื่องบริการเงินด่วน (ตู้ ATM) ของธนาคารไทยพาณิชย์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ประมาณการรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2547 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-09-15

Files

dean20_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/772.

Output Formats