Browse Items (6 total)

  • Tags: คณะผู้บริหาร

P2035-2038 บรรยากาศในงานแถลงข่าว
P2039-2042 อธิการบดีให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านนอกห้องแถลงข่าว
P2043 บุคคล? ให้สัมภาษณ์
P2044-2045 อธิการบดี และผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพระหว่างการให้สัมภาษณ์

P1592 2532.jpg
P1592-1601 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์
P1602-1629 ทรงทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องนำเสด็จทอดพระเนตร
P1630-1638…

P1232 2532.jpg
P1232-1233 อธิการบดี กล่าว
P1234-1237 ประธาน กล่าว
P1238 ผู้มาร่วมในพิธี มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย
P1239-1243 ประธานกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร
P1244-1245 ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี เยี่ยมชมบริเวณสระว่ายน้ำ
P1246-1249 บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ…

P818 ประธาน และคณะ ในพิธี
P819-820 ผศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
P821-825 นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และนำพานไหว้ครูไหว้อธิการบดี
P826-828 ประธานมอบโล่
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2