Browse Items (11 total)

  • Tags: พิธีเปิด

P1926 2532.jpg
P1926 นายศักดา อ้อพงษ์ กล่าว
P1927-1928 ประธานในพิธี (ไม่ทราบชื่อ) กล่าว
P1929 บรรยากาศในพิธีเปิด
P1930-1936 ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิการบดี และบุคคลสำคัญร่วมในพิธีผูกเสี่ยว
P1937-1951 พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกเสี่ยว
P1952-1981…

P1250 2530.jpg
P1250/2530- นักกีฬากล่าวปฏิญาณ
P1251/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีกล่าว
P1252-1253/2530- ภาพบรรยากาศ นักศึกษาถือป้ายการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
P1254/2530- ภาพบรรยากาศเข้าร่วมพิธีเปิด
P1255/2530- นักกีฬาจุดคบเพลิง เปิดพิธี
P1256/2530-…

P1726 2532.jpg
P1726-1730 ขบวนพาเหรดนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
P1731 ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวคำปฏิญาณตน
P1732 ประธานขณะรอเริ่มพิธี
P1733-1735 ประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยป้ายผ้าแพร
P1736-1737 ตัวแทนนักกีฬาวิ่งนำคบไปจุดลงบนกระถางคบเพลิง

P1232 2532.jpg
P1232-1233 อธิการบดี กล่าว
P1234-1237 ประธาน กล่าว
P1238 ผู้มาร่วมในพิธี มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ร่วมด้วย
P1239-1243 ประธานกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร
P1244-1245 ประธานพร้อมด้วยอธิการบดี เยี่ยมชมบริเวณสระว่ายน้ำ
P1246-1249 บริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ…

P1098 2532.jpg
P1098 รศ.ศรีสุมนตร์ สีตะธนี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าว
P1099 ประธาน กล่าว
P1100 บรรยากาศขณะเริ่มพิธีเปิด
P1101-1102 ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ
P1103-1109 นิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน

P633-635/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ
P636-637/2527- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ชมนิทรรศการโดยมี ผศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี (คนกลาง) นำชม
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2