Browse Items (3 total)

  • Tags: อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

P1926 2532.jpg
P1926 นายศักดา อ้อพงษ์ กล่าว
P1927-1928 ประธานในพิธี (ไม่ทราบชื่อ) กล่าว
P1929 บรรยากาศในพิธีเปิด
P1930-1936 ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิการบดี และบุคคลสำคัญร่วมในพิธีผูกเสี่ยว
P1937-1951 พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกเสี่ยว
P1952-1981…

P846-848 อธิการบดี กล่าว
P849 บุคคล ? กล่าว
P850 บุคคล ? กล่าว
P851-854 ผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นอธิการบดี
P855-860 การจับสลาก
P861 ผลการจับสลาก
P862 บรรยากาศการจับสลาก
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2