Browse Items (1 total)

  • Tags: กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

P1726 2532.jpg
P1726-1730 ขบวนพาเหรดนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
P1731 ตัวแทนนักกีฬานำกล่าวคำปฏิญาณตน
P1732 ประธานขณะรอเริ่มพิธี
P1733-1735 ประธานกล่าวเปิดงานและปล่อยป้ายผ้าแพร
P1736-1737 ตัวแทนนักกีฬาวิ่งนำคบไปจุดลงบนกระถางคบเพลิง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2