Browse Items (2 total)

  • Tags: การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ

P1250 2530.jpg
P1250/2530- นักกีฬากล่าวปฏิญาณ
P1251/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีกล่าว
P1252-1253/2530- ภาพบรรยากาศ นักศึกษาถือป้ายการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ
P1254/2530- ภาพบรรยากาศเข้าร่วมพิธีเปิด
P1255/2530- นักกีฬาจุดคบเพลิง เปิดพิธี
P1256/2530-…

P852 2530.jpg
P866-868- การแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง
P869-870- การแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย
P871-872- การแข่งขันเซปักตะกร้อ หญิง
P873-874- การแข่งขันชกมวย ชาย
P875-878- การแข่งขันวิ่ง
P879-886- การแข่งขันรักบี้
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2