Browse Items (2 total)

  • Tags: อาคารเอนกประสงค์

P2035-2038 บรรยากาศในงานแถลงข่าว
P2039-2042 อธิการบดีให้สัมภาษณ์นักข่าวด้านนอกห้องแถลงข่าว
P2043 บุคคล? ให้สัมภาษณ์
P2044-2045 อธิการบดี และผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพระหว่างการให้สัมภาษณ์

P127 2533.jpg
P127-148/2533- พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2