Browse Items (3 total)

  • Tags: เครื่องแปรภาพดาวเทียม

P1592 2532.jpg
P1592-1601 ทรงมีพระปฎิสันถารกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จฯ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศูนย์คอมพิวเตอร์
P1602-1629 ทรงทอดพระเนตรการทำงานของเครื่องแปรภาพดาวเทียม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องนำเสด็จทอดพระเนตร
P1630-1638…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2