การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ...
4.3 พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
4.4 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4.5 การปรับตารางการเรียนการสอนระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24
4.6 การยกเลิกการขอให้ที่ดินสาธารณประโยชน์”โคกหนองคอง” ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
4.7 ขออนุมัติคัดรายชื่อคณะนิติศาสตร์ ออกจากบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่972/2549)
4.8 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ เป็นหลัดสูตรโครงการพิเศษ
4.9 การหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการสาธารณสุข
5.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2549
5.3 รายงานประจำปี 2549 ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.4 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2550
5.5 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การกำหนดคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.2 การกำหนดเขตพื้นที่จัดการศึกษาใหม่ เพื่อก่อตั้งกลุ่มอาคารการเรียนการสอน
6.3 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม
6.4 แนวทางช่วยเหลือบุคลากรที่มีหนี้สิน
6.5 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542) เป็นหลักสูตรโครงการพิเศษ
6.6 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549
6.7 แจ้งผลการดำเนินคดีกรณีนายเกษมศักดิ์ เมธาประเสริฐ เป็นโจทก์ฟ้อง นายสุมนต์ สกลไชย และนายอรุณ จันทุมา เป็นจำเลย ความผิดฐานหมิ่นประมาท คดีอาญาหมายเลขดำที่1269/2549
6.8 ผลการเข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2550
6.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
6.10 ข่าวนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ ก่อเหตุที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย เทค มลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
6.11 ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-04-20

Files

dean7_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/708.

Output Formats