การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สรุปมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการใช้เงินกองทุน 3%
3.2 การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน SARS
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
4.1.2 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
4.1.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
4.1.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2546 (ปรับปรุง)
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-04-09

Files

dean9_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/707.

Output Formats