การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่10

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ปัญหากรณีสหกรณืออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สถาบันภาษา
4.2 ข้อเสนอในการปรับปรุงระบบการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษและภาคพิเศษ มข.
4.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเงินอุดมศึกษา
4.4 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษจากนักศึกษาหลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลคดีแพ่ง
5.2 สรุปผลการดำเนินงานสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
5.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2544-2547
5.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2546-2547
5.5 รายงานการดำเนินงานของสถานบริหารสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2547
5.6 การเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
5.7 โครงการ “ขอนแก่นเทนนิสซิตี้”
5.8 ขอความร่วมมือเชิญชวนตั้งสัจจะอธิฐาน “1 คน 1 สัจจะ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว”
5.9 ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
5.10 การติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบ Voice over IP : VoIP) ปี 2548
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 มาตราการประหยัดพลังงาน
6.2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายการพิเศษ “วันศรีนครินทร์”
6.3 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
6.4 ความคืบหน้าของ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
6.5 การจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
6.6 แจ้งการครบวาระและการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
6.7 นักศึกษาถูกทำร้ายร่างกาย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-06-08

Files

dean10_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/706.

Output Formats